Политика лични данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

Наименование: ЗЕНИРА  ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 204644656
Седалище и адрес на управление: гр. София 1142, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 9

Адрес за кореспонденция: гр. София 1142, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 9
Телефон: 02/9077720

E-mail info@zenira.bg
Уебсайт: zenira.bg

 1. Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

ЗЕНИРА ЕООД събира, обработва и съхранява лични данни във връзка с осъществено запитване по и-мейл или телефон, изпълняване на сключен с Вас договор или предоставяне на услуги в областта на образованието в България, съгласно Закона за защита на личните данни, Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 (GDPR), както и приложимото европейско и българско законодателство.

 1. Видове лични данни, които събира, обработва и съхранява нашето дружество

ЗЕНИРА ЕООД събира, обработва и съхранява доброволно предоставени от Вас лични данни като: имена, мобилен телефон, и-мейл, адрес, дата на раждане, ЕГН, пол, учебно заведение,  аудио/визуални материали, медицинска информация за кандидата, участник в съответната програма, семеен статус. Информацията се събира съобразно заявената услуга.

 1. Цели на събирането и обработването на лични данни

ЗЕНИРА ЕООД събира и обработа лични данни за следните цели:

 • Обработка на постъпило запитване за предоставяне на съответната услуга;
 • Индивидуализация на страна по договор, обезпечаване на изпълнение на договора за предоставяне на съответна услуга;
 • Съдействие и консултация във връзка с образованието и езиковото обучение в България;
 • Изпращане на информация, бюлетин, каталог при изразено желание;
 • Статистически и счетоводни цели.

В случай, че личните данни се отнасят до лица под 16 години, Зенира ЕООД изисква изричното съгласие на родител/ законен представител / настойник за събирането и обработването на личните данни.

ЗЕНИРА ЕООД не събира, не обработва и не съхранява лични данни, които се отнасят за следното: расов и етнически произход , политически, религиозни или философски убеждения, генетични и биометрични данни, данни за сексуалния живот или ориентация.

Предвид неголемия обем на физически лица и техните лични ддани, не се провежда оценка на въздействието.

4. Трансфер и предоставяне на лични данни

В зависимост от вида услуга, която сте заявили, ЗЕНИРА ЕООД може да обмени определена лична информация с трети страни / например куриерски фирми, банки, застрахователн дружества и т.н./. Предоставените от Вас данни се считат за поверителни и за нашите партньори.

При необходимост и с оглед спазване на законовите изисквания  / по силата на закон, съдебен спор, по искане на правителствен орган и т.н./ е възможно Вашите данни да бъдат предоставени на съответните институции.

ЗЕНИРЕ ЕООД не отговаря за защита на Вашите данни в случаите, когат чрез достъп до сайта ни сте се свързали индиректно с други социални мрежи като YouTube, Tweeter, Facebook.

 1. Сигурност на личните Ви данни

За да гаратира поверителността и защита на лничните Ви данни ЗЕНИРА ЕООД съхранява и опазва предоставената от Вас информация с помощта на разнообразни мерки /организационни и технически/.

Служителите на дружеството задължително опазват поверителността на личната Ви информация, спазвайки предвидените организационни и технически мерки.

 1. Срок на съхранение на личните ви данни

ЗЕНИРА ЕООД съхранява получените Ваши лични данни за срок от 5 години.

Информация, постъпила в резултат на запитване по мейл се съхраняват за срок от 5 години или до изричното писмено оттегляне на даденото съгласие от страна на лицето.

Лични данни, които фигурират в счетоводни документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.

 1. Вашите права за защита на личните Ви данни

Във връзка със защитата на личните Ви данни, Вие разполагате със следните права:

 • Право да оттеглите съгласието си – в случаите, когато личните Ви данни се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие;
 • Право на достъп до личните Ви данни – имате право да изискате и получите потвърждение дали се обработват данни, свързани с вас;
 • Право на коригиране или допълване – имате право да изискате коригане на неточни лични данни;
 • Право да бъдеш „забравен“ – имате право да изискате част от личните Ви данни или всички лични данни, предоставени от Вас да бъдат изтрити. ЗЕНИРА ЕООД не е длъжно да изтрие лични данни, ако ги събира и обработва с оглед спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или за изпълнение на задача от обществен инетерес или при упражняване на официални правомощия, които са му предоставени, по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве, за установяването, упражняването или защита на правни претенции, за счетоводни цели.
 • Право на преносимост на данните – имате право да изтеглите или да получите, ако е технически осъществимо, Вашите лични данни, от един администратор към друг. Правото на преносимост на данните обхваща само данни, предоставени лично от субекта на данни, както и лични данни, събрани от неговата дейност;
 • Право на възражение – имате парво да възразите срещу обработването на личните Ви данни, включително когато това се отнася към процесите на директния маркетинг.

За Ваше улеснение, по-долу може да намерите формуляри, които можете да използвате при упражняване на някои гореизложени Ваши права. При упражняване на което и да било от посочените права, дружестовто има право да изиска да удостоверите Вашата самоличност  и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимо законодателство за защита на личните Ви данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните Ви данни:

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

 

 

 

Приложение № 1

Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка

Вашето име*: …………………….

Данни за обратна връзка (e-mail)*: …………………….

До

Наименование: ЗЕНИРА ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 204644656

Седалище и адрес на управление: Гр. София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 9

Адрес за кореспонденция: Гр. София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 9

Телефон: 02 / 90 777 20

E-mail: info@zenira.bg

Уебсайт: zenira.bg

С настоящото оттеглям съгласието си за обработване на предоставените от мен лични данни за целите на получаване на информационен бюлетин, рекламни съобщения или други маркетингови материали, като съм запознат/а с условията за оттегляне на съгласието в съответствие със Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни на дружеството.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

 

 

Приложение № 2

Искане „да бъда забравен“ – за изтриване на личните данни, свързани с мен

Вашето име*: …………………….

Данни за обратна връзка (e-mail)*: …………………….

До

Наименование: ЗЕНИРА ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 204644656

Седалище и адрес на управление: Гр. София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 9

Адрес за кореспонденция: Гр. София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 9

Телефон: 02 / 90 777 20

E-mail: info@zenira.bg

Уебсайт: zenira.bg

Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите бази данни.

Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от администратора за целите на изпълнение на законовите му задължения.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

 

 

Приложение № 3

Искане за преносимост на лични данни

Вашето име*: …………………….

Данни за обратна връзка (e-mail)*: …………………….

До

Наименование: ЗЕНИРА ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 204644656

Седалище и адрес на управление: Гр. София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 9

Адрес за кореспонденция: Гр. София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 9

Телефон: 02 / 90 777 20

E-mail: info@zenira.bg

Уебсайт: zenira.bg

Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени във формат XML на:

e-mail: …………………….

Администратор – приемащ данните: …………………….

Наименование: …………………….

Идентификационен номер (ЕИК, БУЛСТАТ, рег. номер в КЗЛД): …………………….

E-mail: …………………….

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

 

 

Приложение № 4

Искане за коригиране на данни

Вашето име*: …………………….

Данни за обратна връзка (e-mail)*: …………………….

До

Наименование: ЗЕНИРА ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 204644656

Седалище и адрес на управление: Гр. София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 9

Адрес за кореспонденция: Гр. София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 9

Телефон: 02 / 90 777 20

E-mail: info@zenira.bg

Уебсайт: zenira.bg

Моля следните лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани както следва:

Данни, които подлежат корекция:

…………………………………………..

Моля да бъдат коригирани по следния начин:

…………………………………………..

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

Last Edited on 2018-05-21

 

to top button